månadsarkiv: juni 2013

För personer med ett psykiskt funktionshinder kan det vardagliga livet vara en ständig kamp. Saker som de flesta människor tar för givet kan vara en svår kamp att genomföra. Saker som att laga mat, tvätta ,städa, eller att umgås med andra människor i en socialgemenskap kan för en människa med ett psykiskt funktionshinder vara en omöjliguppgift att genomföra utan stöd i vardagen. Ett företag som arbetar med just detta är BoCare Boendestöd. BoCare är ett företag som arbetar med boendestöd i Norrköping. För att ha rätt till ett boendestöd krävs att man får ett beslut om rätt till boendestöd av sin kommun. Beslutet om stöd i boendet enligt socialtjänstlagen tas av vård och omsorgskontoret i respektive kommun. Kärnan i verksamheten är att med stöd hjälpa individen klara sin vardag och främja tillvaron så att klienten skall  kunna bo kvar i sin lägenhet och hitta en tillvaro i en social gemenskap. Att hjälpa till med att göra en lista för inhandling av mat kan vara en uppgift eller rent av åka att handla åt klienten kan vara en boendestödjares uppdrag. Ofta kan det ingå i boendestödjarens uppgift att på delegation från läkare vara behjälplig med att se till att klienten hämtar och tar sin medicin enligt ordination. Men på lång sikt är tanken att klienten skall kunna genomföra så många saker som möjligt på egen hand och behovet av stödet ska successivt avta. Dock är inte så fallet hos alla klienter flera människor med behov av stöd har funktionshinder av sådan grad att behov ett stödboende kommer att finnas kvar livet ut.

För att få ett stödboende krävs att man är arton år och har ett psykiskt funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning i kombination med annat tilläggshandikapp. Oftast kan man inte få ett stöd i boendet om man fyllt sextiofem år utan man blir då hänvisad till hemtjänsten om personen är i behov av daglig omvårdnad. Boendestödjarens uppgift är aldrig en ersättning för kontakten med t.ex. psykiatrin, boendestödjaren arbetar inte med terapeutiska insatser som samtalsterapi utan har som inriktning att arbeta med ADL stärkande insatser.  Dock förekommer ju samtal med klienten så det är av vikt att boendestödjaren har en utbildning inom vård och omsorg. En del av arbetet är motivationshöjande insatser för klienten så att rekommendera är att man har en vidareutbildning inom t. ex. motiverande samtal . Även grundläggande kunskap om psykiskt funktionshinder är meriterade för de som söker anställning som boendestödjare.