ESL metodiken arbetades fram i USA av dr Robert Paul LIberman då man ansåg at det fattades ett program där psykiskt funktionshindrade personer skulle få möjlighet att träna upp sin vardagliga färdigheter på ett självständigt sätt.  Andra former av ADL- träning fanns tillgängliga, men det banbrytande med ESL var att Liberman la huvudfokus på att klienten skulle utföra träningen med syftet på att uppnå ett självständigt liv. Programmet har sedan översatts och anpassats till svenska förhållanden av psykolog Per Borell. ESL- pedagogik har genomgått en rad olika forskningsprojekt vilka har visat att ESL metodiken är en utmärkt metod för att hjälpa psykiskt funktionshindrade personer att lära sig hantera sin vardag och att metodiken faktiskt hjälper dessa att bli mer självständiga. ESL har också i studier visat sig fungera som en förstärkare av andra former av behandling och kan således med framgång användas som ett komplement till övrig behandling.

ESL metodiken bygger på att klienten ska få större insikt om sitt funktionshinder och lära sig att hantera vardagliga sysslor och göromål på ett självständigt sätt. Metodiken bygger på fyra hörnstenar som består i:

–          Tydlighet och struktur

–          Kontinuerlig återkoppling

–          Strukturerad problemlösning

–          Att lära ut sådant som kan anses som ”självklarheter” men som inte nödvändigtvis behöver vara en självklarhet för en person med ett psykiskt funktionshinder.

ESL metodiken går att applicera på en mängd olika områden i en människas liv, allt från hushållsgöromål som städning och tvättning, till personlig hygien, hälsa, ekonomi, transporter, sociala interaktioner och relationer. Men andra ord alla de områden som rör en persons vardagliga liv. ESL är utmärkt redskap att använda för att få en person att bli mer motiverad till att engagera sig i olika aktiviteter som t.ex. olika dagliga verksamheter och fritidsintressen, vilket ibland kan vara problematiskt när det gäller personer med vissa typer av psykiska funktionshinder.

Inom ESL metodiken har man också plockat fram hjälpmedel för att upptäcka om en person med schizofreni är på väg at återinsjukna. Att tidigt kunna se dessa tecken är en ovärderlig hjälp, framförallt då självmordsbenägenheten är hög hos denna klientgrupp. ESL innehåller också förhållningssätt och olika utarbetade strategier som kan hjälpa en schizofreni person at hantera ”röster” eller andra ljud som inte kommer från omgivningen. Även detta är en stor hjälp då dessa hörselhallucinationer ofta blir ett störningsmoment i vardagen.

Att ESL metodiken är applicerbar på så många områden gör att den är en ovärderlig hjälp i arbetet med personer med psykiska funktionshinder. Det är också en metod som fokuserar och har som övergripande mål att den psykiskt funktionshindrade ska få möjlighet att klara vardagen och leva sitt liv på ett självständigt sätt, och på så sätt hjälper personen i fråga att fylla de mänskliga rättigheter som självständighet och personlig integritet faktiskt är.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *