Kategoriarkiv: Alkohol

Medan alkoholanvändningen bland unga har minskat under de senaste åren ses istället ett trendbrott bland droganvändningen som har ökat. Ökningen gäller framförallt bland pojkar och det finns stora regionala skillnader både i ökning och droganvändning i sig, där droganvändningen bland unga är mer utbredd i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö och minskar ju längre norr ut och ju längre ut på landsbygden man kommer. Den vanligaste drogen bland unga pojkar är cannabis, där ungefär 70 % av pojkarna i grundskolan som provat någon form av narkotika har använt enbart cannabis. För att stoppa den ökade droganvändningen bland unga och få till ett reversibelt trendbrott, där vi kan se en minskad användning, behövs preventivt arbete riktat mot den unga åldersgruppen. Utökat informationsarbete kring droganvändningens negativa inverkan på hälsan och de negativa sociala konsekvenser som medföljer bör utövas inom skolväsendet och i andra offentliga rum där ungdomar vistas.

Det är också av yttersta vikt att det personer som möter ungdomar dagligen i sina arbeten, såsom lärare, kuratorer, skolsköterskor, rusterapeut och annan vårdpersonal samt fritidsledare och andra som möter ungdomar på deras fritid, har tillräckliga kunskaper kring droger och ungdomars droganvändning. Detta då en tidig upptäckt av riskbruk ökar chanserna för att förebygga drogberoende. En välutbyggd beroendevård där det finns riktade insatser när det gäller alkohol- och drogbehandling för ungdomar är också av största vikt. Flera studier visar att det brister just här och att de behandlingar som finns inte är anpassade till ungdomar och unga vuxna, och att de anpassningar som finns inte har utgångspunkt i de riktlinjer som finns och kopplingen till forskning och vetenskap är bristfällig. Det är sålunda mycket viktigt med ökade resurser för att utarbeta evidensbaserade behandlingsmetoder även för ungdomar och unga vuxna och att dessa sedan omsätts i praktiken. Välfungerande vårdinsatser gällande beroende för denna målgrupp har en rad positiva effekter, både på det individuella och socioekonomiska planet.

För att ditt hus, och alla som bor i det, ska må bra är det viktigt att ha ett bra luftflöde i alla rum. Luften vi andas ut och ånga som bildas i kök och badrum är fukt som måste tas om hand.

Ett tydligt tecken på att det är dåligt luftflöde i ditt hus är kondens på kalla ytor, så som fönster och toalettstol. Ett dåligt ventilerat hus kan få rötskador och mögelpåväxt på både stomme och inredning. Och luften vi andas in är renare och friskare ju oftare den byts ut. För att undvika hälsoproblem är sovrummen särskilt viktiga att ventilera väl.

Ett bra luftflöde fås med hjälp av inkommande och utgående luft (tilluft respektive frånluft). Det ska utformas så det blir ett litet undertryck inomhus. På så sätt sprids inte fukten upp på vinden eller in i husets stommar. System för att uppnå detta kan vara mekaniskt, självdrag eller en kombination av dessa. Ju tätare hus desto mer luftflöde behöver behöver tillföras.

Gamla hus har ofta ventilation med självdrag. Det fungerar genom att luft kommer in i huset via otätheter i väggar och kring fönster. Genom att värma huset  med exempelvis en oljepanna värms murstocken och överflödet av varm luft transporteras ut genom den. I hus där värmesystemet är utbytt mot exempelvis fjärrvärme värms murstocken inte upp och det naturliga utflödet saknas. Där behöver mekaniska fläktar installeras.

Vid mekanisk ventilation tillförs luft via en ventil genom ytterväggen i bland annat sovrum och vardagsrum. För att inte ta in dålig luft utifrån ska ventilerna vara försedda med filter. Det finns också filter som filtrerar bort pollen för att undvika allergier. Frånluften tas från de fuktiga rummen kök och badrum via en mekanisk fläkt. Undertryck fås genom att ha fläktar med tillräckligt hög kapacitet. I badrummet rekommenderas att montera en fläkt med fuktsensor som automatiskt slår till och från vid inställd luftfuktighet.

För att systemet inte ska spilla energi ska värmen i frånluften tas tillvara och återkopplas till husets värmesystem via en värmeväxlare. Hus byggda efter år 2006 ska följa EU:s energidirektiv och en energideklaration ska finnas. Ett energieffektivt hus är tätt med ett mekanisk från- och tilluftsystem med värmeväxlare, ett så kallat FTX-system.

Ta hjälp av en VVS-installatör med expertkunskap inom ventilation för att ta reda på vad som krävs i just ditt hus för att uppnå en hälsosam inomhusmiljö.

Den senaste tiden har en debatt tagit fart angående drogtestning. Röster har höjts för att begränsa drogtestning i behandlingsarbete med hänvisning bland annat till att dessa tester är integritetskränkande för individen. Detta gäller även om individen har gett skriftligt tillstånd till att drogtest utförs vid inskrivning i en verksamhet. Från myndighetshåll vill man få detta till att behandlingsinrättningen genom drogtester exkluderar individer från behandlingen och att det finns ett påtryckningsmoment om en individ måste godkänna förekomsten av drogtestning för att kunna delta i en behandling.

För de som arbetar med behandling blir detta ett moment 22 där man känner att man istället för att arbeta tillsammans med myndigheterna mot ett samhälle fritt från beroende istället upplever att man motarbetas i sitt arbete. För hur man ska kunna bedriva ett seriöst behandlingsarbete utan möjlighet att få utföra drogtest har nog ingen svar på. Idag är beroende av alkohol och/ eller narkotika diagnostiserat som en sjukdom. Denna sjukdom kräver varje år ett stort antal liv och skapar än mer förödelse genom våld, kriminalitet och splittrade familjer. Det är undflyende få personer som har ett beroende som skulle uppge att de inte vill något hellre än att tillfriskna från denna sjukdom. Under rätt omständigheter hamnar dessa personer vid något tillfälle i någon form av behandling och många av egen vilja. Denna fria vilja har dock en stark fiende i form av beroendesjukdomen. Så hur goda försatser den beroende än har när han ansöker om behandling, och oavsett hur stort hans engagemang är när han startar sin behandling, kommer sjukdomen motarbeta tillfrisknandeprocessen. Sjukdomen kommer rada upp alla argument som finns för att individen ska ta ett återfall, och ett av dessa argument kommer att vara att ingen behöver få veta att du har druckit alkohol eller rökt heroin, för det görs inga drogtester. Inom de flesta behandlingsprogram talar man om att individen behöver erkänna sitt beroende för sig själv och vara ärlig mot sig själv och andra i denna process. Sjukdomen kommer dock inte att vara ärlig och sjukdomen kommer göra allt för att få individen att ge upp sina föresatser att tillfriskna. Genom att utföra drogtest kan man arbeta preventivt mot återfall då det finns ännu ett hinder för sjukdomen att övervinna. Drogtest fungerar även som en metod för att upptäcka eventuella återfall, och utifrån detta kan man anpassa behandlingen i form av återfallsinventering och återfallsprevention. Drogtestning fungerar på detta sätt som en fiende till sjukdomen, inte till tillfrisknandet.

ESL metodiken arbetades fram i USA av dr Robert Paul LIberman då man ansåg at det fattades ett program där psykiskt funktionshindrade personer skulle få möjlighet att träna upp sin vardagliga färdigheter på ett självständigt sätt.  Andra former av ADL- träning fanns tillgängliga, men det banbrytande med ESL var att Liberman la huvudfokus på att klienten skulle utföra träningen med syftet på att uppnå ett självständigt liv. Programmet har sedan översatts och anpassats till svenska förhållanden av psykolog Per Borell. ESL- pedagogik har genomgått en rad olika forskningsprojekt vilka har visat att ESL metodiken är en utmärkt metod för att hjälpa psykiskt funktionshindrade personer att lära sig hantera sin vardag och att metodiken faktiskt hjälper dessa att bli mer självständiga. ESL har också i studier visat sig fungera som en förstärkare av andra former av behandling och kan således med framgång användas som ett komplement till övrig behandling.

ESL metodiken bygger på att klienten ska få större insikt om sitt funktionshinder och lära sig att hantera vardagliga sysslor och göromål på ett självständigt sätt. Metodiken bygger på fyra hörnstenar som består i:

–          Tydlighet och struktur

–          Kontinuerlig återkoppling

–          Strukturerad problemlösning

–          Att lära ut sådant som kan anses som ”självklarheter” men som inte nödvändigtvis behöver vara en självklarhet för en person med ett psykiskt funktionshinder.

ESL metodiken går att applicera på en mängd olika områden i en människas liv, allt från hushållsgöromål som städning och tvättning, till personlig hygien, hälsa, ekonomi, transporter, sociala interaktioner och relationer. Men andra ord alla de områden som rör en persons vardagliga liv. ESL är utmärkt redskap att använda för att få en person att bli mer motiverad till att engagera sig i olika aktiviteter som t.ex. olika dagliga verksamheter och fritidsintressen, vilket ibland kan vara problematiskt när det gäller personer med vissa typer av psykiska funktionshinder.

Inom ESL metodiken har man också plockat fram hjälpmedel för att upptäcka om en person med schizofreni är på väg at återinsjukna. Att tidigt kunna se dessa tecken är en ovärderlig hjälp, framförallt då självmordsbenägenheten är hög hos denna klientgrupp. ESL innehåller också förhållningssätt och olika utarbetade strategier som kan hjälpa en schizofreni person at hantera ”röster” eller andra ljud som inte kommer från omgivningen. Även detta är en stor hjälp då dessa hörselhallucinationer ofta blir ett störningsmoment i vardagen.

Att ESL metodiken är applicerbar på så många områden gör att den är en ovärderlig hjälp i arbetet med personer med psykiska funktionshinder. Det är också en metod som fokuserar och har som övergripande mål att den psykiskt funktionshindrade ska få möjlighet att klara vardagen och leva sitt liv på ett självständigt sätt, och på så sätt hjälper personen i fråga att fylla de mänskliga rättigheter som självständighet och personlig integritet faktiskt är.

BRÅ publicerade en rapport för ett litet tag sedan som visade att 41 procent av de dömda återfaller i brott och oftast redan inom ett år. Det är en väldigt hög siffra som får Kriminalvården att säkert behöva titta närmare på den vård som erbjuds de intagna på landets kriminalvårdsanstalter. Det vi vet är att Sverige generellt sett erbjuder en mycket god och human kriminalvård som i största möjliga mån arbetar enligt evidens och efter den senaste forskningen. Dock vore det intressant att se global statistik av återfall i brott för att kunna ge den svenska Kriminalvården en mer rättvis fingervisning över utfall i vården. De siffrorna finns säkert men är inget vi i skrivande stund har åtkomst till, och vi återkommer så snart vi fått tag i den statistiken.

Dock står det i rapporten klart att det är en stor andel av brotten som begås i landet som utförs av återfallsförbrytare. Det gör det extra viktigt att kunna hitta faktorer som tycks vara extra betydelsefulla  för risk till återfall i brott. När vi lokaliserat dessa kan vi rikta specialprogram för de individerna och på så sett få ner en stor del av vår brottslighet då de som gång på gång begår brott står för en relativt stor del av den totala brottsligheten.  Det bedrivs många olika vårdformer på landets anstalter för olika typer av problem som till exempel Kriminalvårdens program IDAP, ROS, och Brotts-Brytet till Tolvstegsprogram av som utförs av personer med beroendeterapeututbildning.

I rapporten kan man se att det finns samband mellan återfall i brott och den utbildning- och sociala förankring man har. Där kan man se en minskad risk återfall när individen har högre utbildning, betyg och inkomst. Det är nog en viktig del att parallellt med den vård som behandlar grundproblemet som t.ex. alkoholism eller våldsproblematik arbetas med utbildning och arbetspraktik i samma utsträckning som görs nu. Den sociala faktorn är ju en del som arbetas med i alla de olika programmen som nämndes ovan och det är nog den viktigaste faktorn enligt mig för att komma tillbaka som en ansvarstagande individ som utgör en del av samhället. De alkohol- och drogterapeuter som arbetar på landets anstalter bör fortsätta det goda arbete med att jobba med anhörigproblematiken för landets fångar med ett missbruk eller beroende.

Den största delen av återfallsbrott utförs av en liten andel av personer med en kraftig brottshistorik så att lokalisera dess och hitta vårdformer som matchar dessa individer torde vara en viktig angelägenhet inte bara för kriminalvården utan hela samhället.

Arbetsdomstolen tillkännagav en dom som ger ett företags kund rätt att utföra nykterhetstest på en underleverantörs anställda. Det handlade inte om drogtester utan enbart  om alkoholtester. Det innebär att den anställde drabbas av dubbel kontroll. Inte enbart den kontroll som görs av arbetsgivaren i form av slumpvalda stickprov och att föraren alltid måste använda sig av alkolåset innan han kan starta sitt fordon. Frågan är om det inkräktar för mycket på integriteten att riskera bli dubbelkollad och ibland även trippelkollad. Skulle inte transportföretagets egna alkohol- och drogpolicy som innefattar flertalet kontroller per vecka kunna räcka för att säkerställa att föraren är nykter? Nej tycker arbetsdomstolen. Det handlar väl om att företaget i det här fallet inte kan säkerställa att transportföretaget efterlever sin alkohol- och drogpolicy.

Med tanke på att ett företag kanske har 10-20 underleverantörer som kör på deras område och fraktar deras produkter, kan det rimligen vara svårt att ha koll på alla företag och deras policy. Rent utav jättesvårt att se till att den verkligen följs och efterlevs i företagen. Man kan ju tänka att det då rimligen borde vara enklare att bara be slumpvist utvalda förare ifrån underleverantörer blåsa i apparaten, en procedur som tar cirka 20 sekunder. Jag tänker även att det är ett rimligt pris för oss medborgare att betala för att säkerställa att alkoholrelaterade trafikolyckor hålls nere så lågt vi bara kan. Kan det vara priset för att rädda livet på en barnfamilj är jag beredd att betala det.

Viktigt att framhålla är att då även det kontrollerande företaget är beredd att kompensera underleverantören av den förlorade tiden det tar att genomföra alkoholtestet. Det är ju något som transportarbetarna klagat på den senaste tiden. Tidspressen är stor och snäva planeringar i tidsscheman gör att tid är något som behöver tas med i beräkningen.

Hur påverkar detta integriteten för förarna? Är detta ett led till att företaget i nästa led skall kunna beställa ut mera uppgifter som tredje part ifrån sin underleverantör om dess anställda. Kommer man inte nöja sig med alkoholkontroller? Blir nästa steg drogtester, utdrag ur belastningsregister och tidigare domar? Skulle man kunna begära kvinnliga förare lämna graviditetstest?

Nej det tror jag då inte. Jag kan inte tänka mig att det finns något egenvärde av att samla så mycket information man bara kan om enskilda individer. Utan detta är ett led i att kvalitetssäkra sin verksamhet och att se till att personal och konsulter håller sig nyktra. Detta i sin tur skall leda till minskande olyckor och påbud. Det torde väl vara något som borde gynna oss alla.

Det är ju alltid lätt att fundera på saken ifrån ett fågelperspektiv och komma fram till en slutsats som vore annorlunda än om man blev utsatt för det själv. Hur skulle jag då reagera om jag blev stoppad i en mycket stressad situation där jag har häcken full och för tredje gången för dagen, åttonde gången för veckan fick en apparat uppkörd under näsan med instruktionen varsågod och blås. Jo jag skulle nog bli märkbart irriterad för att inte säga rent förbannad. Men detta är ju värsta tänkbara scenario och så skulle det nog inte kunna se ut i praktiken, men teoretiskt javisst.  Det är alltså av vikt att detta sköts på ett professionellt sätt där man tar hänsyn till personliga värden och integritet.

Arbetsdomstolen tillkänna gav en dom som ger ett företags kund rätt att utföra nykterhets test på företagets anställda. Det handlade inte om drogtester utan enbart alkoholtester. Det innebär att den anställde drabbas av dubbel kontroll. Inte enbart den kontroll som görs av arbetsgivaren i form av slumpvalda stickprov och att föraren alltid måste använda sig av alkolåset innan han kan starta sitt fordon. Frågan är om det inkräktar för mycket på integriteten att riskera bli dubbelkollad och ibland även trippelkollad. Skulle inte transportföretagets egna alkohol- och drogpolicy som innefattar flertalet kontroller per vecka kunna räcka för att säkerställa att föraren är nykter? Nej tycker arbetsdomstolen. Det handlar väl om att företaget i det här fallet inte kan säkerställa att transport företaget efterlever sin alkohol- och drogpolicy.

Med tanke på att ett företag kanske har 10-20 underleverantörer som kör på deras område och fraktar deras produkter, kan det rimligen vara svårt att ha koll på alla företag och deras policy. Rent utav jättesvårt att se till att den verkligen följs och efterlevs i företagen. Man kan ju tänka att det då rimligen borde vara enklare att bara be slumpvist utvalda förare ifrån underleverantörer blåsa i apparaten, en procedur som tar cirka 20 sekunder. Jag tänker även att det är ett rimligt pris för oss medborgare att betala för att säkerställa att alkoholrelaterade trafikolyckor hålls nere så lågt vi bara kan. Kan det vara priset för att rädda livet på en barnfamilj är jag beredd att betala det.

Viktigt att framhålla är att då även det kontrollerande företaget är beredd att kompensera underleverantören av den förlorade tiden det tar att genomföra alkoholtestet. Det är ju något som transportarbetarna klagat på den senaste tiden. Tidspressen är stor och snäva planeringar i tidsscheman gör att tid är något som behöver tas med i beräkningen.

Hur påverkar detta integriteten för förarna? Är detta ett led till att företaget i nästa led skall kunna beställa ut mera uppgifter som tredje part ifrån sin underleverantör om dess anställda. Kommer man inte nöja sig med alkoholkontroller? Blir nästa steg drogtester, utdrag ur belastningsregister och tidigare domar? Skulle man kunna begära kvinnliga förare lämna graviditetstest?

Nej det tror jag då inte. Jag kan inte tänka mig att det finns något egenvärde av att samla så mycket information man bara kan om enskilda individer. Utan detta är ett led i att kvalitetssäkra sin verksamhet och att se till att personal och konsulter håller sig nyktra. Detta i sin tur skall leda till minskande olyckor och påbud. Det torde väl vara något som borde gynna oss alla.

Det är ju alltid lätt att fundera på saken ifrån ett fågelperspektiv och komma fram till en slutsats som vore annorlunda än om man blev utsatt för det själv. Hur skulle jag då reagera om jag blev stoppad i en mycket stressad situation där jag har häcken full och för tredje gången för dagen, åttonde gången för veckan fick en apparat uppkörd under näsan med instruktionen varsågod och blås. Jo jag skulle nog bli märkbart irriterad för att inte säga rent förbannad. Men detta är ju värsta tänkbara scenario och så skulle det nog inte kunna se ut i praktiken, men teoretiskt javisst.  Det är alltså av vikt att detta sköts på ett professionellt sätt där man tar hänsyn till personliga värden och integritet.

Behandlingar mot alkoholmissbruk

Man kan bli beroende av olika typer av saker. Det kan till exempel vara alkohol eller spelmissbruk. Eftersom att det finns olika typer av behov finns det också olika behandlingar. Man kan få behandling genom öppen vård eller också på något typ av behandlingshem.

När det gäller behandlingar mot alkoholmissbruk är ett av de många alternativen läkemedlet Campral (akamprosat). Läkemedlet har gjort att tiden till återfall hos patienter med alkoholberoenden har förlängts. Också antalet patienter som håller sig helt alkoholfria har ökat. Detta verkar alltså vara ett bra hjälpmedel i behandlingen. Dock har bortfallet i studierna varit hög, varför resultaten får ses med försiktighet. Behandlingen ska alltid blandas med icke-farmakologisk behandling.

Verkningsmekanismen är inte fullt känd, men är troligen relaterat till blocket av NMDA-receptorer i belöningssystemet i hjärnan. Mängden är 6 tabletter varje dag vilket är 333 milligram.

En vanlig biverkning som Campral ger är diarré. Mängden på doseringen kan i sådant fall ändras till mindre eller delas upp på flera tillfällen. Man ska vara försiktig med att använda läkemedlet om man har en nedsatt njurfunktion. Tiden på behandlingen ligger mellan 6-12 månader.

Ett annat läkemedel som minskar risken för återfall i alkoholberoende är Naltrexon Vitaflo. Alkohol frigör troligen opioider i hjärnan, alltså substanser som liknar morfin vilket bland annat sänker smärtupplevelser och ger ökat välbehag. Det verksamma ämnet, naltrexon som finns i medicinen motverkar denna effekt av opioider. Man vet inte helt klart hur naltrexon verkar men troligen kan känslan av det välbehag som alkohol framkallar bli mindre vilket gör att risken att en mindre mängd alkohol orsakar en dryckesperiod minskar.

Mängden är anpassad för varje individ som ska använda det. Men en vanlig dos för en vuxen person är en tablett om dagen. Behandlingstiden är olika eftersom det skiljer sig från person till person men det vanligaste är tre månader.

Då det kommer till missbruk av spel är förstås det bästa om man själv lyckas ta sig ur beroendet. Detta kräver en hel del självdisciplin och en stark motivation, vilket inte alla har och har man inte det finns det olika möjligheter till hjälp och behandling. Motivationen som personen i frågan har har dock en mycket stor betydelse för hur behandlingen kommer att gå. Till en början finns det grupper som drivs av AS (anonyma spelare). Tanken dessa grupper har är att man alltid kommer ha ett missbruksproblem till spelandet även om man aldrig spelar igen. Det man måste göra är att sluta helt med spelandet eftersom att det inte kommer fungera att sköta spelandet på ett klokt sätt.

Behandlingen för detta kan man få inom öppenvården, klinik, eller behandlingshem. För att behandla den spelberoende börjar man med att utreda vilka problem som har uppstått, man gör en lista med skulderna som medförts och en plan om hur man ska betala av dom. Det kan vara bra om man har föräldrar och partner med den tiden under behandlingen eftersom de ofta har stora roller i behandlingen då de kan hålla koll på hushållets pengar och att skulderna betalas. Denna behandlingen håller på i ungefär 6 månader.