Medan alkoholanvändningen bland unga har minskat under de senaste åren ses istället ett trendbrott bland droganvändningen som har ökat. Ökningen gäller framförallt bland pojkar och det finns stora regionala skillnader både i ökning och droganvändning i sig, där droganvändningen bland unga är mer utbredd i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö och minskar ju längre norr ut och ju längre ut på landsbygden man kommer. Den vanligaste drogen bland unga pojkar är cannabis, där ungefär 70 % av pojkarna i grundskolan som provat någon form av narkotika har använt enbart cannabis. För att stoppa den ökade droganvändningen bland unga och få till ett reversibelt trendbrott, där vi kan se en minskad användning, behövs preventivt arbete riktat mot den unga åldersgruppen. Utökat informationsarbete kring droganvändningens negativa inverkan på hälsan och de negativa sociala konsekvenser som medföljer bör utövas inom skolväsendet och i andra offentliga rum där ungdomar vistas.

Det är också av yttersta vikt att det personer som möter ungdomar dagligen i sina arbeten, såsom lärare, kuratorer, skolsköterskor, rusterapeut och annan vårdpersonal samt fritidsledare och andra som möter ungdomar på deras fritid, har tillräckliga kunskaper kring droger och ungdomars droganvändning. Detta då en tidig upptäckt av riskbruk ökar chanserna för att förebygga drogberoende. En välutbyggd beroendevård där det finns riktade insatser när det gäller alkohol- och drogbehandling för ungdomar är också av största vikt. Flera studier visar att det brister just här och att de behandlingar som finns inte är anpassade till ungdomar och unga vuxna, och att de anpassningar som finns inte har utgångspunkt i de riktlinjer som finns och kopplingen till forskning och vetenskap är bristfällig. Det är sålunda mycket viktigt med ökade resurser för att utarbeta evidensbaserade behandlingsmetoder även för ungdomar och unga vuxna och att dessa sedan omsätts i praktiken. Välfungerande vårdinsatser gällande beroende för denna målgrupp har en rad positiva effekter, både på det individuella och socioekonomiska planet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *